Anadilin Önemi ve Anadilinde Eğitim

TARİH 2017-06-14

anadilin önemi

 

 

Dil, bir ulusu meydana getiren en önemli faktördür. Her ulusun dili kendi milletinin adıyla anılır. Örneğin; Türkler Türkçe, Almanlar Almanca, Fransızlar Fransızca gibi. Dil, bir halkın aynası, kültürünün ve kimliğinin yansımasıdır.

 

Anadil, dinleme, konuşma, okuma ve yazma olarak dört temel dil yeteneği olarak adlandırılır. Anadilinde anlatılanı dinleyebilen, konuşabilen, anadilinde yazılmış olanları okuyabilen ve aynı zamanda yazabilen birey anadilini tam anlamıyla biliyor demektir.

 

Dil en iyi iletişim aracı olmasının yanı sıra, düşünmenin, zihnin kendini nesnel ve somut olarak göstermesinin de zorunlu bir öğesidir.

 

Dünyaya gelen her çocuk, dili önce annesinden sonra etrafından öğrenir. Anadilin sistematiğini kavrayan çocuk anadilde düşünür ve fikirlerini de bu yönde düşünerek üretir.

 

Dil insanın dünyaya açılan penceresidir. Anadilin bu denli önemli bir unsur olmasına karşın bazı diller yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Buna sebep, modern yaşam içinde kullanılmaktan vazgeçilen kelimeler, o dili kullanan toplum fertlerinin azalması ve ülke devletlerince yasaklanmasıdır.

 

Anadilinden kopan bir birey milli değerlerinden de kopmuş olur. Bir milleti oluşturan halkın hüzünleri, sevinçleri, kederleri, sevdikleri sevmedikleri, psikolojik durumlar anadilde konuşma yeteneğiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla anadilinin eğitimi de son derece önemli ve gereklidir.

 

Yazı dili eğitim için öğrenilir ve geliştirilir. Bir toplum anadil eğitiminden mahrum bırakılırsa, dillerini geliştirmeleri, kültürlerini öğrenip nesilden nesile aktarmaları imkansız bir hal alır. Çünkü birey duygu ve düşüncelerini en iyi anadiliyle aktarır.

 

Anadilde eğitim evrensel bir haktır. 20 Kasım 1989’da BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde “Çocuğun eğitim hakkı ve bu hakkın fırsat eşitliği temelinde gerçekleştirilmesi gerektiği”, “Çocuğun anne babasına, kültürel kimliğine, dil ve değerlerine, çocuğu yaşadığı ve ya geldiği menşe ülkenin ulusal değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygının geliştirilmesi” gibi maddeler yer almaktadır. Bunun dışında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de anadilde eğitime özel vurgu yapılmıştır.